ספרים

פרקים בדיני בנקאות

הסדרה המקיפה ביותר בתחום דיני הבנקאות

מאת עו"ד גלעד נרקיס בהשתתפות: עו"ד מירב מור, עו"ד מיכל צפוני, עו"ד הלה קרני

שער א' – החובות החלות על הבנקים יחסי בנק לקוח, חובת תום הלב, איסור הטעיה והשפעה בלתי הוגנת, חובת הגילוי, חובת האמון, תחומי השירות והחובה ליתן שירות, חובת הזהירות, חובת הבנק כלפי הערב ועוד..

שער ב' סדרי דין בקשת רשות להתגונן, בקשה לביטול פסק דין, גילוי מסמכים, הליכים מקדמיים, התיישנות, שיהוי ועוד..

שער ג' האשראי הבנקאי הפחתת וביטול מסגרת האשראי, חוק שיקים ללא כיסוי, הלוואות, פירעון מיידי ועוד..

שער ד' דיני שטרות הדרישות הצורניות , אחיזה בשטר, קיבול, תמורה, אחיזה, אחיזה כשורה , טענות כנגד בנקים , חילול 

שער ה' מימוש משכנתא מהי משכנתא, משכון, סמכויות, הסעד הזמני, הליכי מימוש בהוצל"פ, עיקול מקרקעין, מכירת מקרקעין, חובות כונס הנכסים, טענת פרעתי, חוזה אחיד, ביטוח משכנתא זכויות הלווים, חזקת השיתוף

אוגדן מקיף (כ 2000 עמודים) הדן בכל הסוגיות הקשורות ליחסי בנק לקוח ולהתדיינות משפטית בתחום דיני הבנקאות בישראל תוך התמקדות בחובות הבנק כלפי לקוחו. האוגדן מכיל הסברים מפורטים תוך סקירת פסיקה ישראלית וזרה ומאמרים שנכתבו בתחום תוך מתן דוגמאות מאלפי פסקי דין ומאמרים רבים. אוגדן זה הנו הרחבה מעודכנת של סדרת הספרים "חובות החלות על הבנקים" אשר מעתה זוכה לעדכונים במסגרת זו בלבד. סדרת "חובות החלות על הבנקים" אוזכרה בפסקי דין רבים ומהווה כלי עבודה עיקרי לאלפי משרדי עורכי דין העושים בו שימוש בעבודתם היום-יומית.

חוק אשראי הוגן

ספר משפטי מקיף הדן בכל הסוגיות הקשורות להלוואות חוץ בנקאיות

מאת: עו״ד גלעד נרקיס, עו"ד ורד שיידמן

ביולי 2017 אישרה הכנסת את הצעת החוק המהווה תיקון לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, תשנ"ג-1993, והפיכתו ל"חוק אשראי הוגן". הספר סוקר בהרחבה את השינויים והתמורות שחלו בעקבות התיקון לחוק, השלכתו הצפויה של התיקון על שוק נותני האשראי החוץ בנקאי, על התאגידים הבנקאיים ועל הלווים, מערכת היחסים המורכבת בין נותני שירותי האשראי לבין המערכת הבנקאית, הרקע לחקיקת החוק וכלים לפרשנותו העתידית נוכח עמדות שהוצגו בדיוני ועדת חוק חוקה ומשפט בדרך לאישורו ולאור הפסיקה והתאמתה לשינויים שחלו בחוק. בספר ניתנים כלים מעשיים למשפטן ולציבור הרחב, להטמעת השינויים ויישומם בפועל תוך שימת דגש על מטרת התיקון לקראת החלתו.

מבין פרקי הספר:

הרקע לחקיקת חוק אשראי הוגן  |  מי הם הנהנים מכח הוראות החוק  |  חובת הגילוי הריבית המותרת  |  סדרי דין  |  מעמדו של הערב  |  סעדים מכח חוקים שונים  |  מערכת היחסים בין הבנקים לענף נותני השירותים הפיננסיים  |  חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ועוד..

החוזה הבנקאי כחוזה יחס

מאת: עו״ד גלעד נרקיס

ספר זה, שהינו במקורו עבודת תיזה של המחבר במסגרת לימודי תואר שני, סוקר את יחסי בנק לקוח במשקפי תאוריית היחס תוך בחינת התמורות החדשות שחלו בשנים האחרונות בתחום יחסי בנק לקוח. ספר זה הנו חובה לכל מי שעוסק בתחום הבנקאות שכן הוא מספק סקירה של סוגי החוזים הבנקאיים השונים ומקנה כלי משפטי נוסף לניתוח חוזים מורכבים אלו. חשיבותו ותרומתו של ספר זה לעוסקים בדיני הבנקאות נוגעת למספר מישורים, האחד- הבנת הסביבה העסקית, החברתית והמשפטית המאפיינת קשר חוזי מורכב זה בין הלקוח לבנק ; השני- ניתוח האפשרויות הקיימות להתערבות בחוזה הבנקאי, על סוגיו השונים; מישור אחר נוגע לניתוח והכרות מעמיקה עם סוגי החוזים הבנקאיים השונים, ולבסוף שאלת ההשלכות האופרטיביות של הגדרת החוזה כחוזה יחס על יחסי בנק-לקוח.

מבין פרקי הספר:

המאפיינים המייחדים יחסי בנק-לקוח והקשיים הניצבים בפני לקוח המצוי במחלוקת עם המערכת הבנקאית; החוזה הבנקאי ומאפייניו הייחודיים תוך ניתוח השלבים המהותיים בעריכת חוזים אלו; החקיקה החולשת על מערכת היחסים שבין הבנק ללקוח; חוזה היחס – יישום הדוקטרינה ומאפייניה; ניתוח סוגי חוזים בנקאיים לסוגיהם השונים; ייחודם של החוזים הבנקאיים השונים, מורכבותם וסגולות תיאוריית חוזה היחס בהקשר של יחסי בנק-לקוח.

החובות החלות על הבנקים

מאת: עו״ד גלעד נרקיס ועו"ד מירב מור

ספר זה, שהינו במקורו עבודת תיזה של המחבר במסגרת לימודי תואר שני, סוקר את יחסי בנק לקוח במשקפי תאוריית היחס תוך בחינת התמורות החדשות שחלו בשנים האחרונות בתחום יחסי בנק לקוח. ספר זה הנו חובה לכל מי שעוסק בתחום הבנקאות שכן הוא מספק סקירה של סוגי החוזים הבנקאיים השונים ומקנה כלי משפטי נוסף לניתוח חוזים מורכבים אלו. חשיבותו ותרומתו של ספר זה לעוסקים בדיני הבנקאות נוגעת למספר מישורים, האחד- הבנת הסביבה העסקית, החברתית והמשפטית המאפיינת קשר חוזי מורכב זה בין הלקוח לבנק ; השני- ניתוח האפשרויות הקיימות להתערבות בחוזה הבנקאי, על סוגיו השונים; מישור אחר נוגע לניתוח והכרות מעמיקה עם סוגי החוזים הבנקאיים השונים, ולבסוף שאלת ההשלכות האופרטיביות של הגדרת החוזה כחוזה יחס על יחסי בנק-לקוח.

מבין פרקי הספר:

המאפיינים המייחדים יחסי בנק-לקוח והקשיים הניצבים בפני לקוח המצוי במחלוקת עם המערכת הבנקאית; החוזה הבנקאי ומאפייניו הייחודיים תוך ניתוח השלבים המהותיים בעריכת חוזים אלו; החקיקה החולשת על מערכת היחסים שבין הבנק ללקוח; חוזה היחס – יישום הדוקטרינה ומאפייניה; ניתוח סוגי חוזים בנקאיים לסוגיהם השונים; ייחודם של החוזים הבנקאיים השונים, מורכבותם וסגולות תיאוריית חוזה היחס בהקשר של יחסי בנק-לקוח.